Search..

Goto News
Izibongo zeNkosi uZwelithini Goodwill Zulu
Inkonyan'encane kaNdaba
Edid'imibala
Umphikelele wensizwa
Ngo,ephekele'amadod'akwaZulu
Esephelelwe ngamandla
UMaphokophela longay'insizwa
Eyisinikinikana
Engabubende bezingwe
Nobezingonyama


Ogijime ngandlelande
Ngal'uvivi
Eya kwadadewab'Nonhlanhla
Nani MaNdebele
Seniyoguga nidelile
Enike nabon'iZinyane
NgeleSilo sikaNdaba


Ohlamb'izandla
Ngamakhand'amadoda
Wathi yiwon'ayomhlabanela
Kuye kwagcwala
Izifunda zemifula
Esinye ngesoMkhuze
Esinye ngesoThukela

Nani magundwane
Ahlal'ezikhotheni kwaNongoma
Gijimani ngezindlela zonkana
Niyobikel'abangakezwa
Nithi lukhulu luyeza luyanyelela
Silufanisa neNdlov'emnyama yasOndini
Izoshis'izikhotha
NgezakwaNongoma


INkonyan'encane kaNdaba
Ekhwele phezu kwendl'Egazini
Bath'oyise noyisemkhulu
Hhawu!!
Ngasiha Ndaba
Usuyahlola!
Kanti yibon'abahlolayo


INtul'ebande ngodonga kwaBhekuzulu
IMvukuzane kaNdaba
Evukuz'ubusuku
Iye yabonwa ngumame
NgowaseMaNdebeleni

UBhejan'odl'abakayise
Phum'esiqiwini mtakaNdaba
Kade bekuvalele
Ungalonde kaGabela
Kayingangezawoyise
Izigqunswana
Ngisho bethi bayakwelula
Kuphelela ezinqulwini


Eyakho inde!
Iye yashaya
KuVoster ePitoli
Kwazamazama uM C Botha
INdlov'enebatha
Kwabamhloph'abelungu


Umgud'ubomvu
Ubheke kwaNongoma,
INdlunkulu yehla yenyukanyuka,
Ngebhasi likaMatimati Zazini.
Eladuka laduka
Beyogingq'izithupha.
Bethi Ndaba
Ngek'ubuse kawukaqini,
UQasa likaWasa*
Inkom'esengwa yiViyo,

UZiyayinhlonhlonga!*
Inkom'ethandwa zibawu
Suk'eduze komuntu wami
Ndaba ngiyagulelwa,
Ufulathel'uBombo lwabhidlika,
Ukhulumis'uLuthwethwe
Lapha kumaBhunu,

Kuye kwazonda uBhondi
BenoKhwashakhwasha,

Ziyeke lezo nkomo
Kaziseluswe nguwe

Yakithi kwaKhethomthandayo,
UMthunduluka ovuthwe ngeNala
NgowokaThayiza Mdlokombana!
Vuk'ume ngentaba
Udl'amadoda
Uyibinda Mageba! Wena weNdlovu! Bayeeeede

By Tshathugodo Khathide Ngobe

Kwahlwa emini kwelikaPhunga noMageba, ifu elimnyama selemboze elendlovukazi uMthaniya! Selukhotheme uHlangalomhlabathi, isilo uMdlokombane vuk’umengentaba, Ongangezwelakhe, emva kokubusa iminyaka engu 49 njengeSilo sikaZulu! Emlandweni wakwaZulu bekuqala ukuba isilo sibuse iminyaka eminingi kangaka kusukela leli lakwaZulu labunjwa yiLembe ngo 1816. Wena weNdlovu! Bayede! Hlangalomhlabathi