Search..

Goto News
Ubuyele emqashweni odilizelwe indlu

Ungundaba mlonyeni owesifazane ogama lakhe lisafihliwe owafeba maqede umuzi owawakhiwe isoka wabhidlizwa ngeTLB. Le ntokazi ikhala ezimathonsi ngokubhayiza kwayo. Ikhulume nabezindaba yathi kugcine kuyiphoqa ukuthi ibuyele emqashweni ngoba inhlanzi isishelwe amanzi, akusekho ukuyotshuzwa.


"Akagcinanga ngokuphuca indawo yokuhlala kodwa nezinto zami zangaphansi namawashi akangithengela wona uwathathile." Kubeka le ntokazi engafunanga kubalulwe igama layo.


Ibuzwa ngesizathu esenze ukuthi igcine ithatha isinqumo sokufebela indoda esiyenzele into enhle kangaka yayakhela istezi, ikhale ngendlala yasekamelweni. "Ungumuntu ohlala ematasa kakhulu njengoba engusomabhizinisi owaziyo iSouth Africa yonke. So ugcine engasenaso isikhathi esanele nami ngagcina ngithi ngiyazijolela eceleni kanti ngizobanjwa kabuhlungu."

"Kodwa ngiyathemba isimo sizobuyela esimweni esejwayelekile ngoba isoka elisha lithembisa ukungakhela umuzi, nakuba esemancane amathuba okuthi kuzoba istezi kodwa uma nje ngithole indawo engconywana ngiphumuze umqondo." Kuqhuba le ntokazi okumanje kuthi ayikhale uma ibona istezi.


"Ngiyazisola nangokubhayiza kwami ngoba ubefuna ukungishada lona omdala. Ukube ngavuma nje sashada maqede ngamalake ngabe nginomuzi ngoba ubuzobiza igama lami vele. Okwamanje ngiyinja nje into enganalutho ngoba akukho okuthi yena okubiza mina." Kukhala le nkosazane.